POTŘEBUJETE POMOC? ZAVOLEJTE NÁM 704 775 277

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Honest Market s.r.o.

se sídlem Na vyhaslém 3265, 272 01 Kladno, IČ: 047 62 827, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 253248 (dále jen „prodávající“) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.honestmarket.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
  2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.honestmarket.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  5. Pokud prodávající nabízí kupujícím jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před těmato obchodníma podmínkami. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Prodávající je oprávněn takovou akci kdykoli zrušit.
  6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. V případě, že prodávající bude poskytovat webové rozhraní obchodu i jiném než českém jazyce, kupující bere na vědomí, že se jedná pouze o informativní překlad a v případe jakýkoliv nesrovnalostí bude mít vždy přednost její české znění. Prodávající nicméně není povinen poskytnout kupní smlouvu ani obchodní podmínky v jiném než českém jazyce.
  7. Poté, co kupní smlouvu kupující s prodávajícím uzavře, zůstane uložená u prodávajícího a není kupujícímu přístupná. Kupující však má právo si tuto smlouvu písemně vyžádat, hradí však náklady které tím prodávajícímu vzniknou.
  8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup kupujícího nebo jiné osoby k uživatelskému účtu a/nebo webovému rozhraní obchodu.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (emailovou adresou kupujícího) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí kupující.
  2. Kupující bere na vědomí, že veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků v korunách českých. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
  4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  5. Postup při uzavíraní kupní smlouvy:
   1. Pro uzavření kupní smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí kupující na webových stránkách zboží, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „Hodit do košíku“. Nezvolí-li kupující požadované množství, bude mu do košíku přidán vždy jeden kus nebo jiná nejmenší nabízená jednotka příslušného zboží.
   2. Jakmile kupující provede výše zmíněným postupem výběr veškerého zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „DO KOŠÍKU“.
   3. V rámci rekapitulace objednávky kupující uvede své kontaktní údaje a adresu, na kterou mu má být zboží doručeno, případně i další informace potřebné pro předání objednaného zboží (dále jen „objednávka“).
  6. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“
  7. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  8. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
  9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 7 pracovních dní ode dne zaplacení kupní ceny v souladu s článkem 4 (CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY) níže.
  10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud kupující objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka neplatná.
  11. Prodávající neprodleně zašle kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky. Pro vyloučení pochybností toto potvrzení o obdržení objednávky nemůže být vykládáno jako akceptace nabídky na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího.
  12. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
  13. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
  14. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena teprve okamžikem, kdy je zboží doručeno do místa určeného kupujícím a současně kupujícím převzato a zaplaceno. Do doby doručení potvrzení o zaplacení kupní ceny prodávajícím nemůže být žádný úkon prodávajícího vykládám jako akceptace nabídky kupujícího.
 4. ZENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   1. dobírkou
   2. bezhotovostně platební kartou;
   3. převodem na účet prodávajícího;
   4. jiným způsobem dle aktuální nabídky na webových stránkách
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za zaplacení kupní ceny se považuje připsání celé částky dle předchozí věty na účet prodávajícího (případně pokud prodávající umožní platbu při dodání zboží, odevzdáním celé výše uvedené částky kurýrovi).
  3. Zvolil-li kupujíc jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány.
  4. Pokud kupující hodlá provést platbu převodem na účet prodávajícího, budou mu v rámci potvrzení o obdržení objednávky v souladu s čl. 3.10 výše, zaslány i platební údaje prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že je povinen zaplatit celou výši kupní ceny (včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží) do 7 dnů ode dne doručení těchto údajů.
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží a to i od jednotlivé položky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  2. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupující předá zboží ihned osobě, která mu jej za prodávajícího předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od kupní smlouvy na elektronickou adresu prodávajícího a zaslat zboží na své náklady na adresu Antonína Raymond 987, Kladno 272 04
  3. Při odstoupení od Smlouvy může kupující také využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
  4. V souladu s ustanovením § 1836 občanského zákoníku se sjednává, že nelze odstoupit od kupní smlouvy týkající se zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu) nebo u zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Kupující dále nemůže odstoupit od kupní smlouvy, týká-li se zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  5. Kupující je povinen vrátit zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od kupní smlouvy a následném vrácení zboží kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  7. V případě platného odstoupení od kupní smlouvy bude cena zboží (nebo její poměrná část) vrácena do 14 dnů od vrácení zboží (nebo od doložení, že zboží bylo odesláno ve lhůtě k tomu určené dle těchto obchodních podmínek) na bankovní účet, z nějž kupující cenu uhradil a/nebo není-li to možné nebo vhodné, dle dohody s kupujícím.
  8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 6. REKLAMACE
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodávající je povinen dodat zboží ve shodě se kupní smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní zboží v jakosti střední. Poškození balení zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výhradně prodávající.
  3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí zboží při doručení) na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobila porušením své povinnosti.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.
  5. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření kupní smlouvy, nebo kterou sám způsobil.
  6. Kupující je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:
   1. zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít, datum trvanlivosti nebo jiná forma informace obdobného významu,
   2. zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze zboží objednaného kupujícím v objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 10 % celkové váhy daného objednaného zboží;
   3. opotřebeného zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
   4. zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;
   5. vyplývá-li to z povahy zboží.
  7. Záruční doba běží od dodání zboží prodávajícím. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
  8. Kupující má povinnost předané zboží z objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky ihned vytknout prodávajícímu. Pokud zboží při předání kupujícímu bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (např. propadla expirační doba, nebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), vrátí zboží ihned osobě, která mu jej za prodávajícího předala.
  9. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Antonína Raymonda 987, Kladno 272 04.
  10. Práva z vadného plnění lze uplatnit i na zasláním oznámení o vadě na elektronickou adresu prodávajícího, společně dokumentací odůvodňující reklamaci. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího oznámení o reklamaci a všechny potřebné informace a dokumentaci nezbytnou pro posouzení reklamace.
  11. Prodávající kupujícího přiměřeným způsobem informuje o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
  12. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
  13. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď:
   1. opravy vadného zboží, nebo
   2. doplnění toho, co chybí, nebo
   3. přiměřené slevy z ceny, nebo
   4. dodání nové věci bez vad (pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené).
  14. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může kupující buď odstoupit od kupní smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
  1. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé kupujícímu na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých kupujících, způsobu, jimž webové rozhraní obchodu využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně kupujícího.
  2. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky webové stránky.
  3. Prodávající nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod webové rozhraní obchodu. Prodávající nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím webového rozhraní obchodu ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
  4. Prodávající neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od Prodávajícího, a to zejména provozovatelů platebních systému uvedených v těchto VOP, nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.
  5. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a prodávající dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku z jakýchkoli důvodů na straně prodávajícího vyřídit, bude o tom kupující informován telefonicky a/nebo na elektronické adrese uvedené v objednávce.
  6. Kupující užívá webové rozhraní na vlastní riziko. Prodávající neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na webovém rozhraní obchodu, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat kupujícího nebo jiné třetí osoby užívající webové rozhraní obchodu ani za další hmotné a nehmotné ztráty.
  7. Prodávající také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ustanovení § 2924.
 9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU
  1. Domnívá-li se spotřebitel, že byl poškozen na svých právech nebo že společnost nedostála svým závazkům, je spotřebitel oprávněn obrátit se na společnost prostřednictvím spotrebitel@honestmarket.cz. 
  2. Nebude-li spor vyřešen ve smyslu odst. 1, na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Pravidla pro nakládání s osobní údaji kupujícího, tj. zpracování a další správa těchto osobních údajů, jsou dle obecného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) obsažena v informační povinnosti obchodní společnosti Honest Market s.r.o., jež je pro potřeby spotřebitele zveřejněna na https://www.honestmarket.cz/stranka/podminky-zpracovani-osobnich-udaju. Úprava pravidel pro nakládání s osobními údaji kupujícího tedy není součástí všeobecných obchodních podmínek. 
 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
  2. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  7. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Na Vyhaslém 3265, Kladno 272, adresa elektronické pošty my@honestmarket.cz telefon +420 777 578 987
  9. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018

V Kladně dne 25.5.2018

Ke stažení

DĚLÁME VÁM RADOST, A TO DĚLÁ RADOST NÁM

98 % zákazníků doporučuje náš obchod.
logo Heuréka ověřeno zákazníky
ověrený zákazník Heuréky | před rokem
100%

"Maximální spokojenost."

Výborná nabídka a rychlé dodání.

logo Heuréka ověřeno zákazníky
ověrený zákazník Heuréky | před rokem
100%

"Šíře sortimentu Osobní zkušenost prodávajících s výrobky Rychlost vyřízení objednávky Příznivé ceny"

logo Heuréka ověřeno zákazníky
ověrený zákazník Heuréky | před rokem
100%

"Naprosto netradiční přístup k obchodování a to nikoliv tzv."za každou cenu" !!! Velmi sympatický , inteligentní kapitalismus ."

logo Heuréka ověřeno zákazníky
ověrený zákazník Heuréky | před rokem
70%

"Komunikace s obchodem byla na korektní úrovni."

PŘIHLAŠ SE DO HONESTLETTERU

Budeš dostávat zajímavé novinky ze zákulisí, recepty a naše akce.
Bude to stát za to.

Chcete vědět, jak bude s vašimi údaji nakládáno? Můžete si přečíst naše Zásady zpracování osobních údajů

Doprava DPD
od 89 Kč 2 000 Kč
nakupte ještě za 2 000 Kč

Díky, že jste se zastavil/a. Počkejte ještě chvíli

Buďme v kontaktu. Gabča připravuje spousty zdravých receptů, můžeme vám je také posílat.

Chcete vědět, jak bude s vašimi údaji nakládáno? Můžete si přečíst naše Zásady zpracování osobních údajů

Dívejte se nám pod ruce

<

váš Honestmarket